Algemene Informatie & donaties

Aanvragen voor ondersteuning:
De Stichting wil langdurige relaties opbouwen met haar partners en steunt de geselecteerde projecten vaak meerjarig. Daardoor is er helaas beperkte financiële ruimte voor nieuwe aanvragen.  Een organisatie die voor ondersteuning in aanmerking wil komen stuurt eerst een korte beschrijving van de plannen en de organisatie (max. een A4tje). Het bestuur bekijkt vervolgens of de aanvrager een kans maakt op ondersteuning en of de stichting voldoende financiële middelen heeft om een aanvraag te honoreren. Nieuwe contacten moeten vervolgens een uitgebreid aanvraagformulier invullen. Bekeken wordt of de aanvraag voldoet aan een aantal geselecteerde criteria. Organisaties die een donatie ontvangen moeten verslag uitbrengen aan het bestuur.

Wij hanteren daarbij het principe van de 4 W’s: Wat-Waarom-Waar-Wie:
Wat :           wat behelst het project, wat is er nodig
Waarom :   waarom is het project nodig
Waar :         waar is het project
Wie :            wie profiteren er van het project en wie zijn de aanvragers

Donaties:
Wilt u de Stichting Varda steunen, dan kunt u uw gift overmaken naar:
Rabobank: rekeningnummer: NL30RABO0306907321 tnv Stichting Varda, Blaricum

Fiscale voordelen giften:
De Stichting Varda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
ANBI’s bieden bepaalde belastingvoordelen bij erfenissen, schenkingen en giften.
Binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden zijn giften aftrekbaar van de belasting.
Schenkingen d.m.v. een 5-jarige akte (lijfrente) hoeven niet meer via de notaris worden vastgelegd.
In 2014 kan men gebruikmaken van formulieren die de belastingdienst kan verschaffen.
Meer informatie over belastingvoordelen en onze status als ANBI stichting kunt u krijgen via de website: www.belastingdienst.nl/giften
Of neemt u contact met ons op. Graag informeren wij u over alle mogelijkheden.

Inkomsten en uitgaven:
De inkomsten van de Stichting zijn afkomstig uit schenkingen en uit rendement van beleggingen.
De inkomsten en uitgaven zijn jaarlijks gemiddeld ongeveer € 20.000.
Zie bij ‘Projecten’ welke goede doelen wij de afgelopen jaren ondersteunden.

Jaarrekening 2021
Staat van baten en lasten over 2021:
Baten: € 15.605
Lasten / Projecten € 19.318
Staat van vermogen per 31 december 2021:
Financiële vaste activa: € 51.066
Liquide middelen: € 4.333
Algemene Projectenreserve: € 55.399

Vermogensbeheer:
Het vermogen is in handen bij de Rabobank. Er wordt belegd volgens een gemiddeld risicoprofiel met een goede spreiding over obligaties en aandelen en over sectoren en regio’s.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden krijgen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Kosten:
De kosten van de stichting zijn beperkt; het merendeel betreft bankkosten, accountantskosten en kosten voor de website.
De kosten voor fondsenwerving zijn minimaal. De stichting moet het vooral hebben van mond-op-mond reclame, zowel bij de donaties als bij de aanvragen voor ondersteuning.

Statuten:
De stichting Varda is een niet-commerciële stichting zonder winstoogmerk.
De statuten van de stichting kunt u opvragen bij het bestuur.

Bevoegdheden:
Volgens Artikel 7 van de statuten vertegenwoordigt het bestuur de stichting binnen- en buiten rechte. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.